Password và địa chỉ mặc định của một số loại Modem

 Mô Tả Sản Phẩm

Password và địa chỉ mặc định của một số loại Modem thường gặp

Modem Planet 3100 : http://10.0.0.2
User: admin Pass: epicrouter

Modem Cnet DNAC804: http://10.0.0.2
User: admin Pass: epicrouter

Modem Zoom: http://10.0.0.2
User: admin Pass: zoomadsl

Modem Zyxel : http://192.168.1.1
User: admin Pass: 1234

Conexant x3/x4 : http://10.0.0.2
User: admin Pass: zoomadsl

Aztech DSL 305EU/305E 
http://10.0.0.2

User: admin Pass:

Modem Planet ADSL http://10.0.0.2
User : admin Pass : epicrouter

Huawei và SMARTLINK http://192.168.1.1
User : admin Pass: admin

Modem POSTEF http://192.168.1.1
User :postef Pass :postef

Speed Com++ http://10.0.0.2
User : admin Pass : conexant

Billion ADSL Router : http://192.168.1.254
User : admin Pass : password

Micronet ADSL Router : http://10.0.0.2
User : admin Pass : epicrouter

Prolink ADSL Rounter : http://10.0.0.2
User : admin Pass : password

Draytek ADSL Router http://192.168.1.1
User : none (để trống) Pass: none (để trống)

D-Link: http://192.168.1.1
User: admin Pass: admin

SIEMENS http://192.168.1.1
user:admin pass :admin

LinkPro http://192.168.1.1 Or http://10.0.0.2
user : admin pass : epicrouter

MotoFax http://10.0.0.2
User:Admin Pass:conexant

SpeedStream 5100 http://192.168.254.254
user : username Pass : password

TP-Link Router : http://10.0.0.2
User: admin pass: admin
User: root pass: root

TENDA http://192.168.1.1
User: root pass: root